24.06.2024
Svátek má:
Jan
Bezpečnost
oficiální stránky obce
oficiální stránky obce

Povinně zveřejňované informace

Vytvořeno (upraveno): 2019-08-25
Autor: Leona Plíšková

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________
• 1. Název
 -  Obecní úřad

• 2. Důvod a způsob založení

• 3. Organizační struktura

• 4. Kontaktní spojení 
 -  4.1 Kontaktní poštovní adresa
 oficiální

Obecní úřad Slatina
Slatina 1
671 53 Jevišovice

 - 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 oficiální

Obecní úřad
Slatina 1
671 53 Jevišovice

 - 4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 14:00 – 17:00

 - 4.4 Telefonní čísla
 mobilní: 724 189 200 (starosta obce)
 mobilní: 605 975 652 (účetní)

 - 4.5 Čísla faxu

 - 4.6 Adresa internetové stránky
 oficiální: www.obecslatina.net

 - 4.7 Adresa e-podatelny
 podatelnaslatina@email.cz

 - 4.8 Další elektronické adresy
 oficiální: obec.slatina@volny.cz

• 5. Případné platby lze poukázat
 - Číslo účtu: 19427741, kód banky: 0100 KB Znojmo


• 6. IČO
 - 00637009

• 7. DIČ

• 8. Dokumenty 
-  8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
-  8.2 Rozpočet

• 9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
Obec Slatina je povinna poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.

• 10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Stížnosti, petice a podněty je možno podávat:

písemně na adresu: Obec Slatina, Slatina 1, 671 53 Slatina

elektronicky na adresu: obec.slatina@volny.cz

elektronicky do datové schránky ID: jk7a2m2

• 11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, obecního zastupitelstva, se podávají písemnou formou na adrese obecního úřadu Slatina za podmínek stanovených v zákoně dle kterého bylo rozhodnuto.
2. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke krácení soukromých práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR

• 12. Formuláře

• 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

• 14. Předpisy 
- 14.1 Nejdůležitější používané předpisy 
- 14.2 Vydané právní předpisy - viz úřední deska-vyhlášky a nařízení

• 15. Úhrady za poskytování informací 
- 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 
- 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - o výši úhrad nebylo rozhodnuto

• 16. Licenční smlouvy 
- 16.1 Vzory licenčních smluv 
- 16.2 Výhradní licence - výhradní licence nejsou obcí Slatina vydávány

• 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

• 18. Poskytnuté informace

2019 - zde

2021 - zde

2022 - zde, zde, zde